محصولات طرح

محصولات عینی

سبدی از فناوری‌های برتر کاربردی بازیافت پساب برای پیاده‌سازی در کشور و احداث نمونه‌های پایلوت منطبق بر مرزهای دانش و فناوری

دستاوردهای طرح

اولویت الف

 • سند برنامه کلان راهبردی اجرای طرح بر اساس مطالعات اولیه
 • بانک اطلاعاتی مشخصات و تغييرات كمي- كيفي پساب‌های شهری، صنعتی و کشاورزی كشور
 • سند برنامه مدیریت استفاده اصولی و پایدار از پساب‌ها به عنوان یکی از منابع آب‌های غیرمتعارف کشور در راستای کاهش بحران آب، با لحاظ کردن جنبه‌های بهداشتی، محیط‌زیستی و اقتصادی
 • نقشه‌ مصارف مختلف پساب‌های بازیافتی کشور
 • سند ضوابط بهداشتی و زيستمحيطي بازیافت پساب‌ها و تعيين محدوديتهاي كيفي پساب‌های بازیافتی براي مصارف مختلف
 • نقشه راه فناوری‌های بازیافت پساب‌های شهری، صنعتی و کشاورزی
 • سند امکان‌سنجی روش‌های اصلاح و ارتقاي تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب کشور با هدف بازيافت پساب
 • بومی‌سازی فناوری‌های نوين تصفیه فاضلاب و بازيافت پساب از طریق پیاده‌ سازی در مقیاس پایلوت بهمراه توجیه فنی و اقتصادی
 • برنامه آموزشی برای استفاده اصولی از پساب‌ها

اولویت ب

 • سند راهکارهای اجرایی کنترل کیفی و کمی پساب‌های شهری و صنعتی
 • بومی‌سازی فناوری‌های بازيافت پساب از طریق پیاده‌‌سازی در مقیاس پایلوت به همراه توجیه فنی و اقتصادی
 • اجرای فناوری‌های برتر بازیافت پساب در مقیاس بزرگ در کشور متناسب با اهداف طرح
 • سند دانش و فناوری بازیافت و بازچرخانی ترکیبات با ارزش از پساب‌ها در کشور
 • سند دانش و فناوری تولید انرژی از پساب‌ها و فرایندهای تصفیه فاضلاب در کشور
 • نرم افزار انتخاب فناوری تصفیه و بازیافت پساب برای مصارف مختلف
 • پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در بازیافت پساب‌ها
 • سند ساختار و ستاد اجرایی در ارگان‌هاي ذينفع جهت پیاده‌سازی اسناد راهبردي طرح
 • ایجاد دبیرخانه دائمی طرح برای اطلاع‌رسانی، پشتیبانی و بروزرسانی دستاوردها