فازبندی طرح

با توجه به مراحل تدوین اسناد راهبردی، هماهنگی‌های انجام شده با مدیران و صاحب‌نظران مربوطه و با در نظر گرفتن محدودیت زمانی تکمیل طرح در بازه سه ساله و نیز محدودیت بودجه و نیز اولویت‌های در نظر گرفته شده برای اجرای برخی پروژه های طرح و لحاظ کردن تعادل کاری در فاز های مختلف و نیز حجم کاری هسته‌های مسئول در اجرای پروژه ها، طرح به چهار فاز کلی بدون لحاظ فاز صفر تقسیم شده است:

  • فاز صفر: ایجاد زیرساخت‌ها
  • فاز اول: شناخت و تحلیل وضع وجود
  • فاز دوم: شناخت وضع مطلوب و مطالعات تطبیقی
  • فاز سوم: تدوین برنامه گذار
  • فاز چهارم: بسته پیشنهادی

در تعیین فاز‌های اجرایی طرح، زمان‌بندی و تعیین موعد تحویل گزارش‌ها، حجم کاری پیش‌بینی شده برای پروژه‌ها و زمان مورد نیاز تدوین هر یک از دستاوردهای طرح مورد توجه بوده است. همچنین این فازبندی با مراحل چهارچوب تدوین دانش که شامل شناخت وضع موجود، مطالعات تطبیقی، شناخت وضع مطلوب، تجزیه و تحلیل فاصله‌ها و تدوین و ارائه راهکار می‌باشد، همخوانی دارد.