عنوان طرح: دانش و فناوري بازيافت پساب هاي شهري، صنعتي و كشاورزي

مشخصات طرح

مجری محوری: دانشگاه تهران

همکاران مجری: دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساری

كميسيون تخصصي: كشاورزي، آب و منابع طبيعي

دستگاه سفارش دهنده: وزارت نیرو

بهره برداران:

  • وزارت جهاد کشاورزی
  • وزارت نیرو
  • سازمان حفاظت محیط زیست
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • وزارت کشور (استانداری ها و شهرداری ها)
  • دانشگاه ها و مراکز پژوهشی