اهم اقدامات صورت گرفته

پروژه‌های خاتمه یافته طرح کلان

دانشگاه مجری

عنوان پروژه

ردیف

تهران

جمع آوری و دسته بندی اطلاعات موجود در زمینه کیفیت و کمیت پساب‌ها در کشور و نحوه مدیریت فعلی پساب ها در حوضه عملیاتی 2

1

تهران

شناسایی الگوهاي جهانی بازیافت پساب و کاربردهای پساب‌های بازیافتی در مصارف مختلف

2

تهران

شناسايي عمده منابع توليد پساب‌هاي شهري و امكان بازيافت آن و اولويت‏بندي استفاده از پساب بازيافتي

3

تهران

شناسايي زيرساخت‌ها و ساختارهاي موجود اجرايي و مديريتي متولي امر پساب در کشور

4

صنعتی اصفهان

تحليل اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي لزوم اجراي طرح كلان بازيافت پساب

5

ساری

شناسایی روش‌های تولید انرژی از پساب

6

تهران

شناسایی حوزه‌‌های عملیاتی طرح کلان بازیافت پساب‌ها

7

صنعتی اصفهان

جمع آوری و دسته بندی اطلاعات موجود در زمینه کیفیت و کمیت پساب ها در کشور و نحوه مدیریت فعلی پساب ها در حوضه عملیاتی 4)

8

تهران

تدوین قلم یک : برنامه کلان راهبردی اجرای طرح بر اساس مطالعات اولیه

9

ساری- تهران

تهیه شناسنامه و شرح خدمات پروژه‌‌های اولویت اول طرح و شناسایی مجریان مجرب در کشور

10

ساری

شناسایی پتانسیل ملی بازیافت پساب شامل افراد صاحبنظر و مطالعات انجام شده

11

اصفهان

شناسایی پتانسیل ملی بازیافت پساب شامل افراد صاحبنظر و مطالعات انجام شده

12

صنعتی اصفهان

شناسایی پتانسیل ملی بازیافت پساب شامل افراد صاحبنظر و مطالعات انجام شده

13

ساری

نیاز سنجی آموزش و مدیریت بهره برداری از پساب‌ها (در حوزه کشاورزی)

14

تهران

بررسی عوامل موثر در همگرایی و هم‌افزایی المان‌‌های مختلف اجرای طرح و یافتن گزینه‌های مناسب

15

صنعتی اصفهان

جمع آوری و دسته بندی اطلاعات موجود در زمینه کیفیت و کمیت پساب ها در کشور و نحوه مدیریت فعلی پساب ها در حوضه عملیاتی 3

16

تهران

شناسایی مطالعات انجام شده و در حال انجام در کشور در زمینه بازیافت پساب‌ها

17

تهران

پیشنهاد استقرار نظام‌‌های مدیریت پروژه طرح کلان

18

ساری

شناسایی نیازها، ابزارها و زیرساخت‌‌های لازم برای اجرای پروژه‌‌های طرح در حوزه‌‌های عملیاتی مختلف

19

تهران

شناسايي روش‌هاي سنتي و نوين بازيافت پساب‌ها و تعيين فناوري‌هاي هدف

20

اصفهان

پیوست فرهنگی

21

صنعتی اصفهان

شناسايي استانداردها و قوانين جهاني و كشور در زمينه تصفيه و بازيافت پساب‌ها

22

صنعتی اصفهان

بررسی پارامترهای مهم اولویت‌بندی مصارف پساب‌ها در منابع پذیرنده و ارائه الگوریتم مناسب

23

ساری

شناسایی منابع عمده تولید پساب‌های کشاورزی در کشور و امکان‌سنجی بازیافت آنها

24

ساری

شناسایی آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی ناشی از پساب‌ها

25

ساری

جمع بندی اطلاعات کیفیت و کمیت پساب‌ها در کشور و اولویت‌بندی پساب‌های هدف

26

ساری

بررسی و شناسایی چالش‌های مهم در روش‌های جمع آوری، تصفیه و دفع پساب و پسماند و اولویت و ضرورت بررسی در چارچوب طرح

27

صنعتی اصفهان

شناسايي روش‌هاي استخراج و بازچرخاني تركيبات با ارزش از پساب‌ها

28

اصفهان

جمع آوری و دسته بندی اطلاعات موجود در زمینه کیفیت و کمیت پساب ها در کشور و نحوه مدیریت فعلی پساب ها در حوضه عملیاتی 5

29

اصفهان

شناسایی منابع عمده تولید پساب‌های صنعتی در کشور و امکان بازیافت آن

30

اصفهان

نیاز سنجی آموزش و مدیریت بهره‌برداری از پساب‌ها (در حوزه شهری و صنعتی)

31

دانشگاه تهران

بررسی روش‌های نوین، ساده و ارزان تصفیه فاضلاب و بازیافت پساب برای فاضلاب‌های روستایی و جوامع کوچک و امکان بکارگیری و بومی‌سازی در نقاط مختلف کشور

32

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تهیه ضوابط بهداشتی و زیست محیطی مصارف مختلف شهری پساب‌های بازیافتی

33

دانشگاه تهران

مطالعه فنی و اقتصادی بکارگیری فرایندهای تلفیقی بیولوژیکی رشد چسبنده بستر ثابت بمنظور تصفیه و بازیافت پساب‌ بهمراه اجرای یک نمونه پایلوت

34

دانشگاه اصفهان

تعیین محدوديت هاي كيفي مصارف مختلف شهری پساب‌های بازیافتی

35

دانشگاه صنعتی اصفهان

تعیین محدوديت هاي كيفي مصارف مختلف کشاورزی پساب‌های بازیافتی

36

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

مطالعه تطبیقی بکارگيری فناوری بیوراکتور غشایی در کشور بهمراه طراحی و ساخت نمونه بومی پایلوت پيشتاز

37

دانشگاه تربیت مدرس

مطالعات امکان‌سنجی اصلاح و ارتقای تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری با فناوری‌های لجن فعال با قابلیت حذف مواد مغذی در کشور

38

دانشگاه ساری

تهیه ضوابط بهداشتی و زیست محیطی مصارف مختلف کشاورزی پساب‌های بازیافتی

39

پروژه‌های در حال انجام طرح کلان

دانشگاه مجری

عنوان پروژه

ردیف

دانشگاه تهران

بررسی امکان بکارگیری و بومی‌سازی روش‌های نوین زیستی تصفیه و بازیافت زهاب‌های کشاورزی در نقاط مختلف کشور بهمراه اجرای یک نمونه پایلوت

1

دانشگاه تهران

مطالعه فنی و اقتصادی بکارگیری فناوری تصفیه فاضلاب زيستی با قابليت توليد انرژی قابل پیاده سازی در کشور بهمراه اجرای یک نمونه پایلوت

2

موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی

بررسی وضعیت موجود سامانه‌های زهکشی و جمع‌آوری، تصفیه و دفع زهاب‌های کشاورزی در کل کشور با هدف بازیافت پساب

3

دانشگاه تهران

مطالعه فنی و اقتصادی بکارگیری فرایندهای تلفیقی بیولوژیکی رشد چسبنده بستر معلق بمنظور تصفیه و بازیافت پساب‌ بهمراه اجرای یک نمونه پایلوت

4

شرکت

پارس آرین آب

مطالعات امکان‌سنجی اصلاح و ارتقای تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری با فناوری لجن فعال متداول در کشور

5

دانشگاه تهران

بررسی امکان بکارگیری و بومی‌سازی روش‌های نوین زهکشی بمنظور بازیافت زهاب‌های کشاورزی در نقاط مختلف کشور

6

دانشگاه خواجه نصیر

مطالعات امکان‌سنجی اصلاح و ارتقای تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری با فناوری برکه تثبیت در کشور

7

دانشگاه تهران

سند ملی بازیافت آب

8

ساری

 

جمع آوری و دسته بندی اطلاعات موجود در زمینه کیفیت و کمیت پساب ها در کشور و نحوه مدیریت فعلی پساب‌ها در حوضه عملیاتی 1

9

ساری

شناسایی روش‌های کاهش کمی و کنترل کیفی پساب‌های تولیدی در بخش‌‌های مختلف

10

ساری

شناسایی فناوری‌های نوین و برتر بازیافت پساب و بررسی امکان پیاده سازی در کشور با رویکرد محدودیت‌ها و شرایط ایران

11