درباره طرح

هدف اصلي طرح

استفاده اصولی و پایدار از پساب‌ها به عنوان یکی از منابع آب‌های غیرمتعارف کشور در راستای کاهش بحران آب، با لحاظ کردن جنبه‌های بهداشتی، محیط زیستی و اقتصادی

چشم انداز طرح

بازیافت و بازچرخانی اصولی پساب به عنوان منبع پایدار آب

ضرورت اجرای طرح

  • قرارگیری 75 % مساحت ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک و بروز خشكسالي‌هاي پي‌درپي در سال‌های اخير
  • کاهش شديد منابع آب تجدیدپذیر کشور و بحران تامين آب در بسياري از مناطق كشور
  • کاهش ذخایر آب زیرزمینی کشور به پایین‌ترین حد بدلیل بهره‌برداری بی‌رویه و غیر اصولی
  • نياز به آب و تشديد منازعات داخلی و بين المللی بر سر آب با رشد جمعيت و گسترش شهرها و توسعه صنعتی و کشاورزی
  • دفع غير اصولی پساب به منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی و بروز مخاطرات بهداشتی و زيست محيطی
  • نياز به ایجاد، بومی‌سازی و توسعه فناوری‌های برتر بازیافت پساب قابل پیاده‌سازی در کشور
  • نياز به هم‌افزايی و همسوسازی پژوهش‌ها و پتانسيل ملی کشور برای بازیافت پساب و حل بحران‌های مرتبط